Gidsmodel Steenfabrieksterreinen

Heldensche Steenfabriek Bron:https://www.janssenbo.nl/node/27

Op deze pagina vindt u het gidsmodel voor de 81 hoogwatervrije terreinen in Gelderland, dat is opgesteld in het kader van KCNL project Steengoed. Het doel van dit gidsmodel is om mogelijkheden voor ontwikkeling van de Gelderse Hoogwatervrije terreinen te verkennen en verbeelden. Het gidsmodel geeft aandachtspunten, richtlijnen en suggesties voor de functionele invulling en ruimtelijke kwaliteit van deze terreinen.

Waarvoor dient een gidsmodel?

Een gidsmodel wordt gebruikt als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het 'gidst' eigenaren, gebruikers, terreinbeherende instanties en beleidsmakers bij het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden en het maken van keuzes voor ontwikkeling en beheer van gebieden.

Gidsmodellen verbeelden, inspireren en geven suggesties. Ze verbeelden hoekpunten van het speelveld waaruit 'geshopt' kan worden bij de ontwikkeling van gebieden. Voor hoogwatervrije terreinen is een dergelijk gidsmodel opgesteld; het Gidsmodel Steengoed.

 

Gidsmodel Steengoed

Voor de hoogwatervrije terreinen in Gelderland zijn de volgende algemene gidsprincipes opgesteld:   

  • Per hoogwatervrij terrein wordt gestreefd naar een optimale functiecombinatie van het terrein en haar omgeving; 
  • Deze combinatie van terrein met haar omgeving moet passen in het totaalpakket van herontwikkelingen van alle terreinen (in Gelderland); 
  • Waar mogelijk wordt gekozen voor 'no-regret' oplossingen (ontwikkeling van de terreinen dient onvoorziene toekomstige ontwikkelingen zo min mogelijk in de weg te staan);
  • Er wordt zo goed mogelijk aangesloten op lopende opgaves en projecten in het gebied.  

 

Vier Ontwikkelingsrichtingen

In het 'Gidsmodel Steengoed' zijn de volgende vier 'Ontwikkelingsrichtingen' uitgewerkt, met ieder een eigen invalshoek:

  •  Natuur
  •  Recreatie
  •  Wonen en werken
  •  Riviergebonden industrie

De 'Ontwikkelingsrichtingen' bevatten gidsprincipes en suggesties voor concrete maatregelen die geïmplementeerd kunnen worden op het terrein. De in het model opgenomen afbeeldingen geven per ontwikkelingsrichting slechts één mogelijke uitwerking weer. Binnen iedere ontwikkelingsrichting zijn uiteraard nog vele andere functies en ontwikkelingsmogelijkheden denkbaar. De weergegeven gidsprincipes helpen bij het maken van afwegingen hierbij.

De vier ontwikkelingsrichtingen dienen als inspiratie en tool voor beleidsmakers, terreineigenaren en andere, bij ontwikkeling en beheer betrokken, partijen. Ze verbeelden uitersten, maar in de praktijk zijn uiteraard talloze mengvormen mogelijk. Elk terrein is uniek en maatwerk is essentieel.

Er is veel variatie tussen de terreinen en niet elke inrichting is daarom passend. De keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting is afhankelijk van vele factoren, zoals de grootte, ligging en situering ten opzichte van woonkernen, de geldende bestemming, de op en rond het terrein aanwezige natuur- en landschappelijke warden en de aanwezigheid en staat van gebouwde objecten en de economische en cultuurhistorische betekenis hiervan.

 

Uitwerking gidsmodel per ontwikkelingsrichting

Door te klikken op de foto's in de rechterkolom bovenaan kunt u de uitwerkingen en gidsmodellen per ontwikkelingsrichting verkennen. Deze zijn telkens op dezelfde wijze opgebouwd. De zes iconen rechts geven richtlijnen per terreindeel.