Verhard terrein hoogwatervrij

Verharde vlakken kunnen worden herbestemd tot parkeervoorzieningen en toegangswegen.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - verhard:

  • Gebruik bestaande verhardingen voor ontsluiting, parkeren en 'erf'
  • Gebruik voor specifieke bedrijfsfuncties zoals (kleinschalige) opslag, buitenwerkplaats, kwekerij, etc.
  • Waar mogelijk verminderen hoeveelheid verharding t.b.v. groen met relatie met de woon- en werkfuncties (zoals tuinen), groene terreininrichting of natuur.

Aandachtspunten:

  • Soms hebben verharde terreindelen bijzondere natuurwaarden (zie 'OR-Natuur').
  • Rondom woningen en werklocaties zijn cultuurbeplantingen denkbaar, maar inheemse beplanting heeft de voorkeur (voorkomen verspreiding exoten in natuur).
  • Minimaliseren van verstoring omgeving door lawaai en terreinverlichting (voorkomen van lichthinder naar omgeving).