Rivieroever

Natuurwaarden kunnen zich ontwikkelen tot aan het water. Hierdoor ontstaat een overgang tussen de open rivieroever en hoogwatervrije vegetatie (bos, grasland).

Ontwikkelingspotentie rivieroever:

  • Mogelijk verzachten (verwijderen of breken bestaande harde constructies) en vergraven oevers voor ontwikkeling leefgebied voor oeverplanten, insecten en amfibieën en paaigelegenheid voor vissen.
  • Behoud van kribben en strandjes als micromilieus voor diverse planten- en diersoorten
  • Benutten eventueel in rivierzone aanwezige potenties voor ontwikkeling stroomdalgraslanden (bij aanwezigheid van wat hogere zandige ruggen of terreindelen).

Aandachtspunten:
• Aanpassing rivieroever altijd in overleg met Rijkswaterstaat (RWS bepaalt de randvoorwaarden).