Natuur

Ontwikkeling van hoogwatervrij terrein tot gebied met natuurwaarden, met een optimale
verbinding met uiterwaarden en rivier.

Bron: https://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst

Uitgangspunten voor ontwikkeling:

  • Natuur is de belangrijkste functie; behoud van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden staat central.
  • Optimalisatie en ontwikkeling van natuurwaarden die passen in rivieruiterwaarden en die typisch zijn voor en aansluiten bij de kenmerken van hoogwatervrije (vm. steenfabrieks-) terreinen.
  • Voorkomen van verstoring van bestaande natuurwaarden (zoveel mogelijk vermijden verstorende werkzaamheden).
  • Behoud en ontwikkeling van natuurverbindingen met natuur in de directe omgeving (rivier en uiterwaarden).
  • Andere functies zijn mogelijk, onder voorwaarde dat deze de bestaande natuurwaarden en de beoogde ontwikkeling niet verstoren of mogelijk zelfs versterken (zoals b.v. door begrazing).

Voorbeelduitwerking

Voorbeelduitwerking Natuur

Bij de ontwikkelingsrichting 'Natuur' zijn diverse invullingen mogelijk. In deze voorbeelduitwerking wordt het HWVT ontwikkeld t.b.v. diverse natuurwaarden afhankelijk van de ontwikkelpotentie van verschillende terreindelen. De voorbeelduitwerking richt zich zowel op behoud als ontwikkeling van waarden voor flora en fauna. Gedacht kan worden aan ontwikkeling van zacht- en hardhoutooibos, stroomdallflora en het creëren van leefgebieden voor een breed scala aan diersoorten (insecten, amfibieën, reptielen, kleine en middelgrote zoogdieren, vogels, etc) zowel in oude gebouwen en ruïnes als op de verharde en onverharde terreindelen.