Riviergebonden industrie

Behoud/doorontwikkeling van hoogwatervrij terrein voor watergebonden bedrijvigheid/industrie (operationele steenfabriek).

Bron: Project SteenGoed

Uitgangspunten voor ontwikkeling:

  • Behoud/voortzetting economische functie HWVT voor baksteenindustrie en/of andere vormen van riviergebonden industrie.
  • Benutting bestaande economische waarde/potentie gerelateerd aan bestaande functies, ligging aan rivier, aanwezige aansluiting op wegennet.
  • optimalisatie terrein voor economische functie
  • Waar mogelijk hergebruik van bestaande gebouwen en voorzieningen
  • Beperken visuele hinder naar omgeving en andere negatieve invloeden op landschap en natuur door inpassingsmaatregelen
  • Behoud/bescherming van waardevolle en/of karakteristieke objecten met relatie steenfabricage.

Voorbeelduitwerking

Voorbeelduitwerking Watergebonden industrie

In de ontwikkelingsrichting 'Watergebonden industrie' is er geen sprake van herinrichting, daar het hoogwatervrije terrein nog in gebruik is. Er zijn echter nog kansen op het hoogwatervrijeterrein en in de omgeving die benut kunnen worden. In deze voorbeelduitwerking is een bestaande steenfabriek aanwezig. Niet benutte ruimte wordt ingezet voor energieopwekking, natuur en landschap (inclusief inpassing in omgeving).